ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2566

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดข้อมูลข่าวสารอื่นที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตราดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงขอสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม  2566  เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน ตามแบบ  สขร.01 ตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม-มีนาคม 2566