ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2563 (โครงการวางท่อเหลี่ยมพร้อมบ่อพักถนนสายหลักปากทางบ้านดอนคาถึงบ้านเหมืองง่า บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2563 โครงการวางท่อเหลี่ยมพร้อมบ่อพักถนนสายหลักปากทางบ้านดอนคาถึงบ้านเหมืองง่า บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

วางท่อเหลี่ยม ม.7