ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านดู่ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านศรีสรร หมู่ที่ 13)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

แผนเสริมไหล่ทาง