ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (หลังบ้านนายเกษม วิญญารัตน์)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ม.7