ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 ตามแบบแปลนเเผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด งบประมาณ 526,000 บาท โดยวิธีสอบราคา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศม.12