ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 2/1)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ดำเนินตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 2/1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณตั้งไว้ 123,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงขอประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมีราคากลางเป็นเงิน 123,000 บาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

ประกาศ