ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ป่าช้า บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบแปลนเเผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด งบประมาณ 560,000 บาท โดยวิธีสอบราคา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศม.10