ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (มอก.1166-2536) บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ตามแบบแปลนเเผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด งบประมาณ 575,000 บาท โดยวิธีสอบราคา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศม.7