ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (มอก.1166-2536) บ้านโขงขาว หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนเเผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด งบประมาณ 656,000 บาท โดยวิธีสอบราคา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศม.2