ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลนเเผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด งบประมาณ 513,700 บาท โดยวิธีสอบราคา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศม.4