ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา รายละเอียดตามแนบ

ท่านใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีความประสงค์จะขอโอน(ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรองความประพฤติ และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5344 – 1961 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ

เอกสาร 67