ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านแหวน พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านแหวน กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสฺิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ