ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 5 เมษายน 2566 โดยจะได้มีการดำเนินการจัดการประชุมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงช่วงระยะเวลาในการจัดการประชุม หากประชาชนผู้ใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถแจ้งมายังกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน หรือแจ้งผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาลในเขตของท่านทราบได้

ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566