ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง, มาตรา ๒๕ และ ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม สภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงขอประกาศเรียกประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน ในระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕’๖๖ ถึงวันที่๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

 

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4