ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง วัน เวลา สถานที่ สอบความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18, 19 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 จึงขอประกาศวัน เวลา สถานที่ สอบความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

รายละเอียดตามแนบ….