ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและวันเวลาสอบ

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา และได้สิ้นสุดการรับสมัครไปเเล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18, 19 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 เทศบาลตำบลบ้านแหวนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ