ประกาศระเบียบหลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กและหนูน้อยนพมาศตำบลบ้านแหวน ในงานอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและชุมชนได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของล้านนาไว้ให้ยั่งยืน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยลักษณะการจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

  • การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก
  • การประกวดหนูน้อยนพมาศ

ในการนี้ เทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงขอประกาศระเบียบหลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กและหนูน้อยนพมาศตำบลบ้านแหวน ในงานอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2562 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 441961 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศระเบียบหลักเกณฑ์ลอยกระทง