ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวนจำนวน 2 สาย โดยมีปริมาณงานสายทางบ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ถึงบ้านเดื่อ หมู่ที่ 9 จำนวนทั้งหมด 18 จุด, สายทางบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านถวาย จำนวน 23 จุด

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้มีโครงการขยายผิวจราจรถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวนจำนวน 2 สาย โดยมีปริมาณงานสายทางบ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ถึงบ้านเดื่อ หมู่ที่ 9 จำนวนทั้งหมด 18 จุด, สายทางบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านถวาย จำนวน 23 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคางบประมาณ 1,394,600 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – Bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฎฐกิตติ์การพาณิชย์ โดยนายณรงค์ จันทร์ไชย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,378,500 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขยายผิวจราจร