ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลักภายในหมู่บ้านปากกองเขตติดต่อบ้านดู่ หมู่ที่ 11 ถึงเขตติดต่อตำบลสันผักหวาน

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้มีโครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลักภายในหมู่บ้านปากกองเขตติดต่อบ้านดู่ หมู่ที่ 11 ถึงเขตติดต่อตำบลสันผักหวาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ฮ่องสอน พี เอส ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 298,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสาร 168