ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาถ่ายเทและกำจัดขยะมูลฝอย ในเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาถ่ายเทและกำจัดขยะมูลฝอย ในเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตนา รีไซเคิล โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 222,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสาร 11064