ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสุเทพ อินตาวงค์ ถึงบ้าน นางจินดา ขุนหล่อ บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสุเทพ อินตาวงค์ ถึงบ้าน นางจินดา ขุนหล่อ บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.ดี.กรุ๊ป โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 219,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสาร 30664