ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผิวจราจรถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรวิกณัฐภาคอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,566,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ผิวจราจร