ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายงาน รายการละ 12 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายงาน รายการละ 12 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมาร์ทคิดส์ อินโนเวชั่น ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสาร 202