ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่ทีเอ็นเค จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,059,600 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสาร 7964