ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสุนิภาพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 217,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสาร 15764(2)