ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ LED สูง 3 เมตร โซลาเซลล์ฐานธรรมดา พร้อมติดตั้งจำนวน 7 จุด บ้านดู่ หมู่ที่ 11 จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ LED สูง 3 เมตร โซลาเซลล์ฐานธรรมดา พร้อมติดตั้งจำนวน 7 จุด บ้านดู่ หมู่ที่ 11 จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสุนิภาพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 147,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสาร 15764(1)