ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองง่า หมู่ที่ 7

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้มีโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองง่า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ฮ่องสอน พี เอส ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 479,880.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เอกสาร 165