ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินลำเหมืองศาลา (หลังวัดบ้านไร่เหนือ) บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้มีโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินลำเหมืองศาลา (หลังวัดบ้านไร่เหนือ) บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจ้างงาน (93.14.18.00) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวิกรัฐภาคอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 478,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสาร 32