ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)

ประกาศผลจัดซื้อ ส.ค.