ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชั่วคราว)

ด้วยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งให้ปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทุกประเภท กรณีเหตุพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทางเทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงขอประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 และจะทำการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 7 เมษายน 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน