ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวนจำนวน 2 สาย โดยมีปริมาณงานสายทางบ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ถึงบ้านเดื่อ หมู่ที่ 9 จำนวนทั้งหมด 18 จุด สายทางบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านถวาย จำนวนทั้งหมด 23 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวนจำนวน 2 สาย โดยมีปริมาณงานสายทางบ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ถึงบ้านเดื่อ หมู่ที่ 9 จำนวนทั้งหมด 18 จุด สายทางบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านถวาย จำนวนทั้งหมด 23 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) พร้อมด้วยป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,379,200.00 บาท ราคางบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 1,394,600.00 บาท

***รายละเอียดคุณสมบัติ การยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ปรากฏตามเอกสารแนบ

ประกาศขยาย 2สาย