ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด (ถนนสายหลัก) พร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด (ถนนสายหลัก) พร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง หมู่ที่ 1 (ฝั่งตะวันออกจากบ้านนา่ยสมบูรณ์ – คันคลอง) โดยมีปริมาณงานขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทางกว้าง 2.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลา่งของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท

***รายละเอียดคุณสมบัติ การยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ปรากฏตามเอกสารแนบ

ประกาศ ม.1