ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกบ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกบ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 524,700 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

***รายละเอียดคุณสมบัติ การยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ปรากฏตามเอกสารแนบ

ประกาศ ม.8