ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคบฃลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นั้น

บัดนี้ กระบวนการสรรหาได้เสร็จสิ้นทุกรายวิชาแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

***รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ