ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดข้อมูลข่าวสารอื่นที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

จัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.