ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และ กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

1-แปลง