ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 13 กำหนดว่าให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยพิจารณาจำนวนราษฎรของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งเขตอย่างน้อยสามรูปแบบ นั้น

เพื่อเป็นประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบจำนวนสามรูปแบบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศเขตเลือกตั้ง