ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก (ฝั่งด้านทิศเหนือ) บ้านไร่ หมู่ที่ 1)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก (ฝั่งด้านทิศเหนือ) บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ปริมาณขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 208.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามแนบท้าย

ม.1