ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาพร้อมผนังกันดินสำเร็จรูป ขนาดสูง 3.50 เมตร จำนวน 2 ช่วง ยาวรวม 412 เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) งบประมาณ 2,331,000 บาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ2.