ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางหินคลุกภายในตำบลบ้านแหวน)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางหินคลุกภายในตำบลบ้านแหวน งบประมาณ 126,000 บาท ราคากลาง 126,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงขอประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมีราคากลางเป็นเงิน 126,000 บาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

ประกาศ