ประกาศการงดการจัดกิจกรรมโครงการทักษะวิชาการ, บัณฑิตน้อย, เปิดบ้านวิชาการ และอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มาตรการระยะเร่งด่วน สำหรับการแก้ไขปัญหาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค รวมไปถึงการปฏิบัติตน เพื่อลดภาวะเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ข้อ 1.14 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงขอประกาศการงดการจัดกิจกรรมโครงการทักษะวิชาการ, บัณฑิตน้อย, เปิดบ้านวิชาการ และอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2563