ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามฯ

ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 (ฉบับที่ 2)  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว

ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว