ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนสายหลักปากทางบ้านดอนคาถึงบ้านเหมืองง่า บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนสายหลักปากทางบ้านดอนคาถึงบ้านเหมืองง่า บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 576,000 บาท ราคางบประมาณที่ตั้งไว้ 576,700 บาท

***รายละเอียดคุณสมบัติ การยื่นข้อเประสนอและเสนอราคา ปรากฏตามเอกสารแนบ

ประกาศวางท่อเหลี่ยม ม.7