ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมคลุมลานฌาปนสถาน บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหวน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร (ไม่มีพื้นคอนกรีต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมคลุมฌาปนสถาน บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหวน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร (ไม่มีพื้นคอนกรีต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 619,800 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://baanwan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5344-1961 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

โดม ม.1