ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 658,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://baanwan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5344-1961 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ท่อเหลี่ยม ม.4