ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 รวมจำนวน 11 เดือน โดยมีขนาดรถบรรทุกไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวนเที่ยวไม่น้อยกว่า 384 เที่ยว โดยมีจุดขนถ่ายในรัศมีไม่เกิน 60 กิโลเมตร โดยนับจากเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,304,000.00 บาท ราคา

***รายละเอียดคุณสมบัติ การยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ปรากฏตามเอกสารแนบ

ประกาศจ้างเหมาขยะ