ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก (ฝั่งด้านทิศเหนือ) บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก (ฝั่งด้านทิศเหนือ) บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีปริมาณงานขนาดกว้า 0.30 เมตร ยาว 208.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

ราง ม.1