ประชาสัมพันธ์ วิธีการดำเนินงานตามโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี พ.ศ.2567 (กรณีได้สิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตน)

กรณีได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตน 

  1. ให้ไปยืนยันตัวตนด้วยตนเอง ณ ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น!!
  2. หากไม่สามารถมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจแทน โดยเตรียมเอกสารดังนี้

                 – หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายนี้

                – บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card (สมาร์ทการ์ด) ตัวจริง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

                – เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

                             1. หากเป็น ผู้สูงอายุ ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าอายุ 60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นหนังสือมอบอำนาจ

                             2. หากเป็น ผู้พิการ ให้แนบบัตรประจำตัวผู้พิการ

                            3. หากเป็น ผู้ป่วยติดเตีย ให้แนบใบรับรองแพทย์ 

Scan2567-05-28_092521