ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563