ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามแนบ
ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ปี 2564